ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

Το καταστατικό μας είναι στη διαδικασία αναπροσαρμογής.

Πολύ σύντομα θα αναρτηθεί το Νέο Αναθεωρημένο Καταστατικό

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ