Επιτροπές

  • Τεχνική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Σπύρος Ττοφή

 

  • Επιτροπή Επιμόρφωσης:

Πρόεδρος: Ελένη Ρωσσίδου

 

  • Επιτροπή Εθελοντών:

Πρόεδρος: Αριστούλα Αλεξάνδρου

 

  • Επιτροπή Γονέων και Αθλητών :

Πρόεδρος: Πανίκος Χριστοδούλου

 

  • Επιτροπή Δημόσιας Προβολής/Εκδηλώσεων:

Πρόεδρος: Γιώργος Λεοντίου

 

  • Επιτροπή Χορηγών:

Πρόεδρος: Φύτος Παπουτές