ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ (ΚΟΕΟ), δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Καθοδηγητή/ριας Εργασίας (Job Coach), με σκοπό την καθοδήγηση αθλητών/αθλητριών της, που εργοδοτούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία
 • Ικανότητες επικοινωνίας, καθοδήγησης, ευαισθητοποιημένης προσέγγισης προς τα άτομα με νοητική αναπηρία
 • Πολύ καλή γνώση της αγοράς εργασίας
 • Ικανότητες ανάλυσης εργασίας, περιγραφής εργασίας, εκπαίδευσης στην εργασία, διαπραγμάτευσης, υποκίνησης στην εργασία

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (θα θεωρηθούν πλεονέκτημα):

 • Προηγούμενη πείρα στον τομέα
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφές με τα καθήκοντα της θέσης

 

Ο ετήσιος αρχικός ακαθάριστος μισθός ανέρχεται στις €11.500 και θα καταβάλλεται σε 12 ίσους μηνιαίους μισθούς.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, στο Γραφείο της ΚΟΕΟ, που βρίσκεται στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία), ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@specialolympics.com.cy

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22449848/9 και στην ιστοσελίδα της ΚΟΕΟ (www.specialolympics.com.cy)

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ